‫ اصلاح ساختاری بودجه | انجمن

اصلاح ساختاری بودجه

زهرا احمدوند
با توجه به الزام اجرایی دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاحات ساختاری بودجه، عدم امکان اداره کشور در آینده با استمرار رویه های جاری و الزام تبدیل تهدیدات ناشی از تحریم ها به فرصت اصلاحات اقتصادی این مهم تبدیل به یکی از ضرورت های جاری کشور شده است. مهمترین کارویژه اصلاح ساختاری بودجه قطع وابستگی بودجه به نفت است. اما اصلاح ساختاری بودجه به چه صورت باید انجام پذیرد و چالش ها و راهکارهای مبتلا به این موضوع چه هستند؟
سازنده: زهرا احمدوند زمان ایجاد: 26 تیر 1398