اکونت

جزئیات نمایه

پست‌ها

 • علی پورمومن
  باعرض سلام واحترام.باتوجه به وجود بحرانها،مسائل ومشکلات اقتصادی کشور درجهت رونق اقتصادکشور واستفاده ازتوان جوانان ودانشجویان حوزه اقتصادی ومدیریتی پیشنهاد مفیدی هست که همانند شبکه تعاملی اکونت وزارت اقتصاد درهراستان به ویژه دراستانهای صنعتی وباتوان اقتصادی بالا درادارات کل اموراقتصاد ودارایی وامور مالیاتی چنین شبکه ایی راه اندازی شود تاهراستاد بتواند باتوجه به چالشها ومشکلات پیش روی هراستان بااستفاده ازبکارگیری جوانان درحوزه های اقتصادی به کمک وپیشبرد بهترشدن وضعیت اقتصادی هراستاد همفکری به عمل آید وحتی میتوان درپایان هرماه گزارشی ازروند پیشرفت این همفکری دراین اتاق فکرها به شبکه تعاملی کل ارائه داد.اهداف مفیدی درایجاد اینگونه اتاق فکرهایی وجود دارد که تاحدچشمگیری هم میتوان ازتوان جوانان هراستاداستفاده کرد هم جوانان فعال حوزه اقتصادی که درهراستاد بنا به هردلیلی موقعیت وفرصت بیان طرحهاوایدهای خود راندارد به کارگرفت وگروه های تعاملی خوبی بین جوانان ومدیران ومعاونان کل اقتصادی ومالیاتی استانهابرقرار کرد وزمینه ساز بهبودی مشکلات وچالشهاوموانع پیش روی هراستان راتاحدچشم گیری بهبود بخشید.البته اهداف متعددی دراین پیشنهاد هست که اگر مورد توجه قرار بگیرد بیان می نمایم.لذا ازمدیر ومسئولان شبکه تعاملی تقاضا دارم درمورد این پیشنهاد پیگیری وبررسی لازم راانجام دهند تادرصورت عملیاتی شدن پیشرفتی درحوزه های اقتصادی مالیاتی ومدیریتی هراستاد به وجود بیاید.باتشکر ازتوجه همه اساتید ودوستان. باعرض سلام واحترام.باتوجه به وجود بحرانها،مسائل ومشکلات اقتصادی کشور درجهت رونق اقتصادکشور واستفاده ازتوان جوانان ودانشجویان حوزه اقتصادی ومدیریتی پیشنهاد مفیدی هست که همانند شبکه تعاملی اکونت وزارت اقتصاد درهراستان به ویژه دراستانهای صنعتی وباتوان اقتصادی بالا درادارات کل اموراقتصاد ودارایی وامور م ... نمایش بیشتر
  3 تیر 1399
  1 1
  کریمی پسندید
  کریمی
  با سلام

  احسنت
  عالیه
  شما برای نظر دادن باید وارد شوید
 • علی پورمومن
  باعرض سلام واحترام.درمورد احیای اقتصادی بعداز کرونا.باید گفت که باتوجه به شیوع بیماری کرونا وایجادشرایط سخت اقتصادی درسطح جهان اکثرکشورهای پیشرفته وتوسعه یافته هرکدام به گونه ایی توجهی خاص درمورد وضعیت اقتصادی خود درشرایط کرونا وپس ازکرونا داشته اند اینکه چگونه میتوانند باایجادسازوکارهایی اقتصاد کشورخودرا به سطح مطلوب قبل ازکرونا برگردانند ویاتاحدامکان به یک وضعیت مناسب.باتوجه به اینکه این بیماری درکشورماهم ایجادمشکلات بزرگی درزمینهای مختلف اقتصادی به وجود آورده باید بااستفاده از روشهاوراهکاری خوب اقتصادی تاحدامکان سطح اقتصادی کشور را به سطح مطلوب رساند.بهبودی وضعیت اقتصادی دراین شرایط مستلزم انجام بررسی ها درحوزه های مختلف اقتصادی است.استفاده از توان بنگاهها وکارخانجات درکشور برای تولید کالاهای اساسی مردم وکشور،ایجاد بستری مناسب برای تولیدکنندگانی که دچار ورشکستگی شده اند ومشاغلی که بنا به دلایلی دچار تعطیلی شده اند.درنظرگرفتن تخفیفات مالیاتی برای تشویق مشاغل تولید کننده اعطای وام بدون سود یاباسود کم.خرید کالا توسط دولت ازکارخانه های داخلی.کاهش هزینه های دولت دربخشهای مختلف.ایجادکارگروه های اقتصادی دراستانها وبه خدمت گرفتن جوانانی که دراین زمینه فعالیت دارندباتوجه به تحصیلات مربوطه دراین حوزه درارگانهای دولتی مالیاتی واقتصادی استانها.دراین خصوص به این نکته باید توجه داشت که باانجام این کارگروه واتاقهای هم فکری درادارات امورمالیاتی واقتصادی ازیک جهت از فرزندان بازنشسته همین ارگانها استفاده شوند که تحصیلات مناسب با این وزارت خانه رادارند تابه نوعی درامر اشتغال آنها کاری انجام شود وازجهتی ازتحصیلات این جوانان درجهت رونق اقتصادی کشور وهراستان هم استفاده خواهد شد.ماباید ازجوانان عرصه اقتصادی استفاده کنیم نه اینکه برای حل بحرانهای اقتصادی ازافراد شاغلی استفاده کنیم که درهر ارگان چندپست دارند.بااستفاده ازاین سازوکارها تاحدچشم گیری میتوان برنامه ریزی پیشبردی خوبی برای احیای اقتصادی پس ازکرونا داشته باشیم.باتشکر باعرض سلام واحترام.درمورد احیای اقتصادی بعداز کرونا.باید گفت که باتوجه به شیوع بیماری کرونا وایجادشرایط سخت اقتصادی درسطح جهان اکثرکشورهای پیشرفته وتوسعه یافته هرکدام به گونه ایی توجهی خاص درمورد وضعیت اقتصادی خود درشرایط کرونا وپس ازکرونا داشته اند اینکه چگونه میتوانند باایجادسازوکارهایی اقتصاد کشو ... نمایش بیشتر
  14 خرداد 1399
  0
 • علی پورمومن
  باعرض سلام وعرض تسلیت به مناسب سالروز ارتحال ملکوتی بنیان گذار کبیرانقلاب اسلامی امام خمینی (ره)درمورد سهام عدالت بایدعرض کنم که این روزها اکثرمردم به دلیل آگاهی نداشتن کافی ازموضوع سهام عدالت ویانحوه آزاد سازی مستقیم یاغیرمستقیم ویااینکه به روال قبل قرار دادن آن،باید بااستفاده ازروشهاوراهکارهایی آموزشی این سردرگمی راتاحدامکان کم کرد تا مردم بدانند که چگونه ازسهام عدالت استفاده سودمندی ببرند.وتاحدامکان ازفروش آن صرف نظر کنند.درحال حاضراکثرا نمیدانند اگربه حال خود قراردهندسهام عدالت راچه میشود واگرآزادکنند چه میشود.باتوجه به رونق ورشد بورس ایران بایدبستری فراهم شود که سهام عدالت دربورس بااستفاده ازروشهاوراهکارها ازجهتی باعث رونق بورس شود وازجهتی باعث سودآوری وایجادانگیزه برای دارندگان این سهام شود.بایدسازوکاری ایجادشود که به سادگی و راحت مردم بتوانند باسهام خود دربورس مشارکت کنندوپیشرفت داشته باشن.وقتی مردم آگاهی کامل وجامع نداشته باشند درنهایت تصمیم به فروش میگیرنددرصورتی که میتوان به درستی ازسهام خوداستفاده کنند.باتشکر. باعرض سلام وعرض تسلیت به مناسب سالروز ارتحال ملکوتی بنیان گذار کبیرانقلاب اسلامی امام خمینی (ره)درمورد سهام عدالت بایدعرض کنم که این روزها اکثرمردم به دلیل آگاهی نداشتن کافی ازموضوع سهام عدالت ویانحوه آزاد سازی مستقیم یاغیرمستقیم ویااینکه به روال قبل قرار دادن آن،باید بااستفاده ازروشهاوراهکارهایی آم ... نمایش بیشتر
  14 خرداد 1399
  0
 • علی پورمومن
  باتوجه به موضوعات مناسب درزمینه اتاق فکرهالازم است اتاق فکری درحوزه مالیات هم ایجادشود.چون چالشهاومساعل مهمی درزمینه مالیات.فرارمالیاتی.اخذمالیات.نحوه محاسبه مالیات برمشاغل وغیره وجودداردکه اکثرادرادارات امورمالیاتی استانهاقابل مشاهده بوده وبه درستی به مودیان یادداده نشده.باتشکر
  30 بهمن 1398
  1
  کریمی پسندید
 • علی پورمومن
  باعرض سلام.باتوجه به روند روبه رشدبیت کوین دربخشهای تجارت الکترونیک وپیشی گرفتن دربازارهای سرمایه گذاری همچون بورس وفلزات گرانبها رفته رفته میتوان ازان به اسم طلای دیجیتال نام برد.البته بیت کوین به نوعی وابستگی کشورها به مبادلات پولی همچون دلارراکم خواهدکرد واین موضوع درزمان حال وآینده بسیاردارای اهمیت میباشد.
  30 بهمن 1398
  0
'':
محو شدن
اسلاید
امتیاز: