اکونت

جزئیات نمایه

پست‌ها

  • مرتضی نیشابوری
    زینب کسرائی: امنیت فضای کسب و کار یکی از پیش نیازهای اصلی بهبود محیط کسب و کار است. 4 محور اصلی شامل(1) ثبات بخشیدن به محیط کلان اقتصادی، (2)حمایت موثر از حقوق مالکیت مادی و معنوی و ایجاد شفافیت در قوانین، (3) تضمین امنیت سرمایه گذاری، کارآفرینی و جذب متخصصانو (4) کاهش ریسک در محیط کسب و کار، جزء الزامات اصلی تحقق امنیت فضای کسب و کار به حساب می آیند. به نظر شما در شرایط کنونی اقتصاد ایران، چه اقداماتی می تواند در راستای تحقق هر یک از این محورها صورت پذیرد؟ مرتضی نیشابوری: در رابطه با محور دوم یعنی بحث ایجاد شفافیت در قوانین، باید توجه داشت حجم بالای عناوین و مواد قانونی در ایراننتیجه چندین دهه قانونگذاری بی وقفه است و متاسفانه این ولع قانونگذاری همچنان نیز ادامه دارد.به عبارت دیگر در طول سالها به جای به روزسازی قوانین قبلی، دایما قانون جدید تولید شده و قوانین قبلی نیز نسخنشده است. لذا به نظر من باید بحث اصلاح و تنقیح قوانین در جهت رسیدن به استانداردهای جهانی پیگیری و قوانین اضافی نسبت به سایر کشورها به موارد خاص محدود شود. از سوی دیگر نزدیک شدن قوانین و مقررات کشور به مقررات معمول بین المللی منجر به کاهش دغدغهو ریسک سرمایه گذاران خارجی خواهد شد. زینب کسرائی: امنیت فضای کسب و کار یکی از پیش نیازهای اصلی بهبود محیط کسب و کار است. 4 محور اصلی شامل(1) ثبات بخشیدن به محیط کلان اقتصادی، (2)حمایت موثر از حقوق مالکیت مادی و معنوی و ایجاد شفافیت در قوانین، (3) تضمین امنیت سرمایه گذاری، کارآفرینی و جذب متخصصانو (4) کاهش ریسک در محیط کسب و کار، جزء ال ... نمایش بیشتر
    27 تیر 1398
'':
محو شدن
اسلاید
امتیاز: